Search results for "श्‍यी़री डुगीन"

श्‍यी़री डुगीन [ᶫʃyri ᶫɖugin] (3sg pres: श्‍यी़री डी़क) (past: श्‍यी़री लजुङ) क्रि.प. पगाल्नु melt, dissolve (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)