Search results for "श्‍युरकीन"

डाम्‍जाक श्‍युरकीन [ᶫɖam‍dzak ᶫʃurkin] क्रि.प. चड्‌कान हान्‍नु slap (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

धोक्‍तु श्‍युरकीन [ᶫtok‍tu ᶫʃurkin] (var. of GH: धोक्‍ची श्‍युरकीन) क्रि.प. लातले हान्नु kick (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.)

शोङ श्‍युरकीन [ᶫʃoŋ ᶫʃurkin] क्रि.प. किल्‍लाको काठ दुलो पार्नु pierce with chisel (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

हायोक श्‍युरकीन [ᶫhajok ᶫʃurkin] क्रि.प. धागो कात्नु spin wool (sem. domains: 6.6.1.2 - धागो कात्‍नु.)

रोगीन [ᶫrogin] क्रि. खिच्नु र हिर्काउनु (आदरार्थी शब्द) pull and hit (honorific term) Cross Ref. श्‍युरकीन