Search results for "साठी"

ॱङाप्‍च्‍यु ङाक्‍कु [ᴴŋap‍tsʲu ᶫŋak‍ku] सङ्‌. उनन्साठी fifty-nine (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ढुक्‍च्‍यु [ᶫʈuk‍tsʲu] सङ्‌. साठी sixty (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ढुक्‍च्‍यु थाम्‍बा [ᶫʈuk‍tsʲu ᴴtʰam‍ba] सङ्‌. साठी sixty (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

ढुक्‍च्‍यु राप्‍दी़न [ᶫʈuk‍tsʲu ᶫrap‍dyn] सङ्‌. सात्‍साठी sixty-seven (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.)

साठी [ᴴsaʈʰi] ना. माटोको खाट bed of mud (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)