Search results for "सी़याङ झ्‍यीगीन"

सी़याङ झ्‍यीगीन [ᴴsyjaŋ ᶫtsᶨigin] (past: सी़याङ झ्‍येजुङ) क्रि.प. स्वागत गर्नु welcome (sem. domains: 4.2.1.4.1 - स्‍वागत, ग्रहण.)