Search results for "स्‍युगीन"

पाउ स्‍युगीन [ᴴpau ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि.प. छाला निकाल्नु tear the skin (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

स्‍युगीन [ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि. 1खुर्किनु ex.सुन्‍ताला कोप्‍याक स्‍युरी शालाक। सुन्‍ताला बोक्रा निकालेर खान्‍छ। Cross Ref. स्‍युवा जेगीन (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.4 - गर्मी.) 2कपि गर्नु copy ex.ॱलोम्‍टु क्‍याला ॱमाटागी़ ॱरूङ धेप्‍ने कापीला स्‍यी़ नेजुङ। विद्यार्थीहरूलाई गुरूले कथा किताबबाट कपीमा सर भन्‍नु भयो। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)

स्‍युवा जेगीन [ᴴʃuwa dzegiːn] क्रि. खुर्किनु Cross Ref. स्‍युगीन 1