Search results for "ॱङाम्‍दाक्‍पा"

ॱङाम्‍दाक्‍पा [ᴴŋam‍dak‍pa] वि. बिग्रेर गुलियो जस्तो स्वाद rot (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)