Search results for "ॱङा‍चाक्‍पा"

ॱङा‍चाक्‍पा [ᴴŋa‍tsak‍pa] वि. गुलियो र अमिलो मिश्रित स्वाद sweet and sour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)