Search results for "ॱनामा"

ॱनामा [ᴴnama] (var. of SH: ॱनामु) ना. बुहारी daughter-in-law, wife of a son, younger brother or nephew (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

ॱनामा नेन्‍सासा [ᴴnama ᶫnen‍sasa] (var. of GH: ॱनामा नेन्‍सावा) वि. विवाहित married (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

ॱनामा लेन्‍गीन [ᴴnama ᶫlen‍gin] क्रि.प. विवाह गर्नु marry (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)

ॱनामाजु [ᴴnamadzu] (var. of SH: ॱनाम्‍जु ; ॱनामाजु) ना. जोगी ascetic, religious mendicant (sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.)

खे लेन्‍गीन [ᴴkʰe ᶫlen‍gin] क्रि.प. मन्जुर हुनु, स्वीकार्नु agree, accept ex.ॱनामा लाङदु सोरी भोमो खे लेन्‍जुङ। छोरी माग्‍न गाएको केटीले स्‍वीकार्यो। Cross Ref. थुक्‍की श्‍ये (sem. domains: 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)