Search results for "निपात"

[a] निपा. 1 Okay!, Oh!, word used to denote acceptance, surprise, grief (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2पनि also, as well as, too ex.झ्‍याला चीनीआ ॱलुक्‍दुक छाआ ॱलुक्‍दुक। चियामा चिनी पनि हालेछ नुन पनि हालेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 3समेत along with (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

[i] निपा. है word used in replay to someone's call from a distance ex.दाङ हेक्‍या फीलीम तारु सोवालाक ई? हिजो हामीहरू चलचित्र हेर्न गएको है? (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

ईया [ija] निपा. है word used in reply to someone's call from a distance, word used at the end of a statement denoting a request or entreaty (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

का [ᴴka] 1निपा. पो ex.खुङ ॱङयीउ आज्‍यु नो डाक्‍ये धेनेका घीङगी डावा दुक। तिनी दुईजना दजुभाई रहेछ त्‍येसैले पो कस्‍तो मिल्‍दो रहेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2ना. आदेश command, order (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.) 3ना. खेतमा पानी पठाउन र रोक्न बनाएको निकास small dam at a field's irrigation channel/water outlet (sem. domains: 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु.)

घानाङ [ᶫkanaŋ] निपा. खै त where (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

ता [ᴴta] 1ना. घोडा horse Cross Ref. क्षीबा (sem. domains: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु.) 2संयो. अब (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.) 3निपा. (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 4निपा. (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

ॱना [ᴴna] 1निपा. (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2निपा. क्‍या (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 3ना. नाक nose (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.) 4क्रि.वि. पर्सि day after tomorrow (sem. domains: 9.4.1.1 - काल.)

ॱनाङ [ᴴnaŋ] निपा. की or, either, word used to denote interrogation or doubt ex.याबु डुगु ॱनाङ मोडोगु ॱनाङ। काठमाडौं जामकी नजाम। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

याया [ᶫjaja] 1निपा. लल yes, okay, well, oh! Cross Ref. काना ओङ (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2वि.बो. स्‍वीकृती acceptance, approval (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

ले [ᶫle] 1ना. भाग्य luck, fate, fortune, destiny, lot, doom, nemesis ex.लेला को़कागु माना जोये मेत्‍तालाक। भाग्‍यमा भएको बाहेक पाउदैन। (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.) 2निपा. है, हगि ex.त लोक्‍ती डुगुवा ले? अब फार्केर जाने हगि? (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

ॱले [ᴴle] निपा. and, as well as (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

वा वा [wa wa] निपा. लल yes, okay, well, oh! (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

वी [wi] 1सर्व. त्यो, that, he, she (sem. domains: 9.2.6 - निपात, 9.2.3.5 - दर्शकवाचक सर्वनामहरू.) 2ना. केन्द्र centre, headquarters (sem. domains: 8.6.5 - मध्‍य.) 3ना. बीचमा (आदरार्थी शब्द) centre, in the middle (honorific term) (sem. domains: 8.5.1.2.2 - बीचमा.)

स्‍ये [ᴴsʲe] 1ना. सिसा mirror, glass, glass pane (sem. domains: 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.) 2निपा. कुन्नि, खै word used to denote ignorance, meaning 'Don't know' (sem. domains: 9.2.6 - निपात, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

स्‍येना [ᴴsʲena] ना.यो. कुन्नि word meaning 'I don't know' (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)