Search results for "र, पनि"

[a] निपा. 1 Okay!, Oh!, word used to denote acceptance, surprise, grief (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2पनि also, as well as, too ex.झ्‍याला चीनीआ ॱलुक्‍दुक छाआ ॱलुक्‍दुक। चियामा चिनी पनि हालेछ नुन पनि हालेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 3समेत along with (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

-गुवा [-guwa] क्रि.वि. पनि also, as well, as well as, too (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

ॱङीकारा [ᴴŋikara] ना. दुवै both (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

ताङ [ᴴtaŋ] 1ना. छत roof, shelter (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2संयो. and, as well as ex.पाङगाला झा ताङ फे श्‍यीम्‍जे हुङ। लेकमा चिया र सातु क्‍या मिठो हुन्‍छ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

तेनी [ᴴteni] (var. of GH: धेनी) 1संयो. अनि ex.एन्‍ला लेगा झ्‍यी तेनी तेमो तारु डोउ। पहिले काम गर अनि रमाईलो हेर्न जम्‍ला। (sem. domains: 9.6.1.5 - तर, 9.2.5.3 - वाक्‍यगत संयोजकहरु, 9.6.1.1 - र, पनि.) 2क्रि.वि. तब then, at that time, thereafter, so, therefore, then emphatic, then (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

या [ᶫja] 1ना. जोरीको एक भाग unit of a pair (sem. domains: 8.1.6.1 - भाग.) 2वि.बो. लौ expression of despair ex.या याङ घाला डोवालाक? लौ फेरी कता जन्‍छौ? (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 3ना. वास्ता concern, interest, relation, connection ex.मी आःला या झ्‍येरी क्षो मेत्‍तालाक। खराब मान्‍छेको वास्‍ता गरेर काम छैन। (sem. domains: 3.4.1.4 - रुचि.) 4प.स. -पनि also, as well, as well as, too ex.ङा घीया मीझ्‍यीक। म के पनि गर्दिन। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

याङ [ᶫjaŋ] क्रि.वि. फेरि again, in addition, further (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

याङदा [ᶫjaŋda] (var. of SH: याङदाङ‌) संयो. अझ पनि in addition ex.याङदा घी घो़ली ॱनाला? अझ पनि के चहियो भनेको? (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

होदी माना [ᶫhodi ᶫmana] संयो. यो बाहेक besides that ex.होदी नाक्‍पुदे माना श्‍येम्‍मा घीरी ख्‍येल्‍ले स्‍योक। त्‍यो कालो बाहेक सबै लिएर आउ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

होदेरे [ᶫhodere] (var. of SH: होदेरे) वि. त्यस्तो, त्यस्तै like that (sem. domains: 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू, 9.6.1.1 - र, पनि.)