Search results for "नराम्रो"

आः [] वि. नराम्रो, गलत bad, nasty, wrong, false ex.लेगा आः झ्‍यीये मेतालाक नराम्रो(गलत) काम गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो, 4.3.6.4 - गल्‍ती गर्नु, 4.3.1.3.2 - ध्‍यानमग्‍न, सम्‍वेदनशील.)

आःढे [aːᶫʈe] वि. खराब bad, evil, corrupt ex.मी आःढे कुमु कुवा ॱनालाक। खराब मान्‍छे चोरी गर्छ रे। (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

आम्‍लोवा [am‍lowa] वि. नराम्रो, घिन लाग्दो unpleasant, nasty ex.घीन्‍घी घोलोक आम्‍लोवा च्‍यीक घो़न्‍दी ग्‍युक्‍वाले। कस्‍तो नराम्रो लुगा लगाएर हिँडेको। (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

का ॱङयेन्‍दा [ᴴka ᴴnʲen‍da] वि. नाजुक, कच्‍चा weak, fragile, delicate, critical ex.स्‍येलीङ का ॱङयेन्‍दा दुक, लाम्‍जाङ क्षाक्‍‍तीडी़क। सिसा नाजुक छ फुटिहल्‍छ। (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.7.1 - नराम्रो, 8.3.7.3 - पूर्ण, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

धुक्‍च्‍याक [ᶫtuk‍tsʲak] वि. खराब bad, evil, injurious (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

नोटे [ᶫnoʈe] (var. of GH: नोटे) वि. बिग्रेको damaged (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

पाक्‍ला ठाप्‍कीन [ᴴpak‍la ᴴʈʰap‍kin] (imp: पाक्‍ला ठोप) क्रि.प. हाउडे बन्‍नु be a crook (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

पादेक क्षे [ᴴpadek ᴴtsʲʰe] (var. of GH: पात्‍ते क्षे) वि. 1घमण्डी गर्नु proud (sem. domains: 3.5.1.7.3 - घमण्‍ड गर्नु.) 2फुर्ती देखाउने मान्छे boasting (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

लेमीलाम [ᶫlemilam] ना. अल्छी मान्छे lazy person (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

हाज्‍याक [ᶫhadz‍ʲak] वि. नराम्रो, गलत, खराब wrong, bad, evil, ugly, unpleasant, nasty (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.7.1 - नराम्रो.)