Search results for "बिष्मयादीवोधक"

आउ [au] वि.बो. अपसोच Oh! (expression of regret) (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आक्षा [atsʲʰa] वि.बो. घिन expression of disgust (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आक्षु [atsʲʰu] वि.बो. चिसोहुँदाको भाव Brrr!, expression for feeling cold (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आखाखा [akʰakʰa] वि.बो. गल्‍तीको भाव expression for feeling of guilt (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आची [atsi] वि.बो. दुखको भाव feeling of sorrow (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आचीची [atsitsi] वि.बो. दुखको भाव feeling of pain (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आचो [atso] वि.बो. पोलेको भाव feeling of burning (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आमुना [amuna] वि.बो. डरको भाव feeling of fear (sem. domains: 9.2 - शव्दवर्ग, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आमो [amo] वि.बो. आमै word used to express fear or surprise (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आम्‍मा [am‍ma] वि.बो. आश्‍चर्यचकित भएको भाव Wow! expression of wonder ex.आम्‍मा घी जेवा च्‍यीक ले। आहो कस्‍तो राम्री हो। (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आम्‍लोवाली [am‍lowali] वि.बो. घृणाको भाव disgust (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आयो [ajo] वि.बो. दुखको भाव feeling of pain (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

आरो [aro] वि.बो. आइ या expression of pain (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

कीउ [ᴴkiu] 1वि.बो. बोलाउँनु word use for calling someone at a distance (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 2ना. भाले कुकुर male dog (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर.) 3ना. टुसो sprout, shoot (sem. domains: 6.2.1 - बढिरहेको बाली.)

कोजो [ᴴkodzo] वि.बो. ओहो exclamation of alarm, word used to express surprise (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक, 9.6.3 - संकथनका चिन्हकहरू.)

कोजोसुभो [ᴴkodzosuᶫpo] वि.बो. हे भगवान Oh god! (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

क्षी [ᴴtsʲʰi] 1ना.यो. कारण cause, reason (sem. domains: 9.6.2.5 - कारण.) 2वि.बो. छी Ugh!, Yuck!, expression of strong dislike (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

घी आङ [ᶫki aŋ] वि.बो. 1क्‍यारे what (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 2प्रश्‍नवाचक (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

ङयाङयोक्‍यी [ᶫnᶨaᶫnᶨokʲi] अ.मू. हिलो mud, slime, muddy, clayey, boggy (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

या [ᶫja] 1ना. जोरीको एक भाग unit of a pair (sem. domains: 8.1.6.1 - भाग.) 2वि.बो. लौ expression of despair ex.या याङ घाला डोवालाक? लौ फेरी कता जन्‍छौ? (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 3ना. वास्ता concern, interest, relation, connection ex.मी आःला या झ्‍येरी क्षो मेत्‍तालाक। खराब मान्‍छेको वास्‍ता गरेर काम छैन। (sem. domains: 3.4.1.4 - रुचि.) 4प.स. -पनि also, as well, as well as, too ex.ङा घीया मीझ्‍यीक। म के पनि गर्दिन। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)

याया [ᶫjaja] 1निपा. लल yes, okay, well, oh! Cross Ref. काना ओङ (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2वि.बो. स्‍वीकृती acceptance, approval (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

ॱये [ᴴje] वि.बो. 1 Oh! word used to express sudden recollection, emotion, wrath, surprise (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 2 Oh! word used to denote recollection or exclamation, word used to address one's junior (sem. domains: 9.6.3.4 - सोझै संबोधनका चिन्हकहरू.)

राला रीली [ᶫrala ᶫrili] अ.मू. डल्‍लो डल्‍ली round lumps (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

सेरे [ᴴsere] वि.बो. होरा Is that so? (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

स्‍ये [ᴴsʲe] 1ना. सिसा mirror, glass, glass pane (sem. domains: 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.) 2निपा. कुन्नि, खै word used to denote ignorance, meaning 'Don't know' (sem. domains: 9.2.6 - निपात, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >