Search results for "बीचमा"

आक्‍का [ak‍ka] वि. बीच middle, intermediate (sem. domains: 8.5.4.4 - बीच-बीचमा आउने स्‍थान, खाली ठाउँ, 8.5.1.2.2 - बीचमा.)

खोक्‍ला [ᴴkʰok‍la] ना. 1भित्र in, inside (sem. domains: 8.5.1.4 - भित्र.) 2बीचमा, माझमा at middle, in between (sem. domains: 9.6.1.3 - सम्वन्ध, 8.5.1.2.2 - बीचमा.)

-रू [ᶫru] प.स. -मा suffix used to denote the locative case, 'in', 'on', 'at' ex.आमा नाङरू दुक आमा घरमा हुनुहुन्‍छ (sem. domains: 9.5.1.6 - कुनै घटनाको स्‍थान, 9.5.1.5 - अनुचरको अवस्‍थाहरू, 8.5.1.2.2 - बीचमा.)

वी [wi] 1सर्व. त्यो, that, he, she (sem. domains: 9.2.6 - निपात, 9.2.3.5 - दर्शकवाचक सर्वनामहरू.) 2ना. केन्द्र centre, headquarters (sem. domains: 8.6.5 - मध्‍य.) 3ना. बीचमा (आदरार्थी शब्द) centre, in the middle (honorific term) (sem. domains: 8.5.1.2.2 - बीचमा.)

साङ [ᴴsaŋ] ना. चेप corner (sem. domains: 8.5.1.2.2 - बीचमा.)