Search results for "पहिलो"

आङ धाङबु [aŋ ᶫtaŋbu] सङ्‌. प्रथम first, best (sem. domains: 8.1.1.2 - क्रमसूचक अङ्कहरू, 8.4.5.1.2 - पहिलो.)

गोने [ᶫgone] ना. सुरु देखि (आदरार्थी शब्द ??) from beginning (sem. domains: 8.4.5.1.2 - पहिलो.)