Search results for "क्षेत्र ओगट्‌नु"

आङजा झीगीन [aŋdza ᶫtsigin] क्रि.प. अधिकार गर्नु rule ex.जाबुलीङ दुरू ग्‍युयी आङजा झ्‍यीदालाक। संसारमा पैसाले अधिकार गर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)

ग्‍याक्षेबु [ᶫgʲatsʲʰebu] वि. फराकिलो wide, extended, extensive, spacious (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु, 1.1 - आकाश.)

पाङथीबा [ᴴpaŋtʰiba] वि. कीर्ण plain (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)

सा शीङगीन [ᴴsa ᶫsiŋgin] क्रि.प. जग्गा समाउनु, ठाउँ लिनु capture land (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)