Search results for "रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु"

आङजा तेक्‍कीन [aŋdza ᴴtek‍kin] क्रि.प. अधिकार दिनु delegate power or authority ex.ग्‍याउकी गोजेक क्‍याला आङजा तेपालाक। राजाले नेताहरूलाई अधिकार दिनुभयो। (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)

चीः ग्‍याप्‍कीन [ᴴtsiː ᶫgʲap‍kin] (imp: चीः ग्‍योप) क्रि.प. सुम्पनु, बुझाउनु hand over, entrust, confide to, charge with, give in charge, submit, surrender, succumb, hand over ex.बाक्‍पा तेत्‍ती बील बुक ची ग्‍येप्‍ये झ्‍येदी मुदुक। बाईक दिएर ब्‍लु बुक बुझाउन बिर्सेछु। Cross Ref. चीः पुला जेगीन, Cross Ref. ची पुगीन (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु, 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु.)

सेरा कागीन [ᴴsera ᴴkagin] (var. of CN: छेरा कागीन )(imp: सेरा को) क्रि.प. जिम्मा दिनु give responsibility to (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु.)