Search results for "आज्ञा गर्नु"

आङजा तेक्‍कीन [aŋdza ᴴtek‍kin] क्रि.प. अधिकार दिनु delegate power or authority ex.ग्‍याउकी गोजेक क्‍याला आङजा तेपालाक। राजाले नेताहरूलाई अधिकार दिनुभयो। (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)

का ॱनाङगीन [ᴴka ᴴnaŋgin] (past: का ॱनाजुङ) (imp: का ॱनोङ) क्रि.प. आज्ञा दिनु, हुकुम दिनु command (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)