Search results for "गाली गर्नु, धम्‍की दिनु"

आङजु ताङगीन [aŋdzu ᴴtaŋgin] (var. of CH: आङज्‍ये ताङगीन) (imp: आङजु तोङ) क्रि.प. गाली गर्नु scold (sem. domains: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु.)

ॱमाः ताङगीन [ᴴmaː ᴴtaŋgin] (past: ॱमाः ताजुङ) (imp: ॱमा तोङ) क्रि.प. गाली गर्नु scold, abuse (sem. domains: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु.)