Search results for "कठिन, असम्‍भव"

आङदु दी़गीन [aŋdu dygin] वि. आफ्नो पकडमा आउनु take under control (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)

काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)

घाक्‍पो [ᶫkak‍po] ना. 1गाह्रो difficult, hard, uneasy, arduous (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.) 2अप्ठ्यारो uneasy, difficult, hard, rough, crooked, ill-tempered, cross (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)

घोधोक्‍वा [ᶫkoᶫtok‍wa] वि. 1साँघुरो narrow (sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित.) 2गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)

ङयाङगीन [ᶫnᶨaŋgin] (imp: ङयोङ) क्रि. कष्ट गर्नु struggle (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)