Search results for "पशुको आवाज"

आप्‍कीन [ap‍kin] क्रि. भुक्नु bark (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

ए ॱहे ॱहे ॱहेङ [e ᴴhe ᴴhe ᴴheŋ] अ.मू. घोडाको आवाज neigh, sound made by horse (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

कोटो कोटो [ᴴkoʈo ᴴkoʈo] अ.मू. च्याखुरोको आवाज sound made by a bird (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

घुरूरू घुरूरू [ᶫkururu ᶫkururu] अ.मू. परेवाको आवाज sound of flying birds (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

ङारकीन [ᶫŋarkin] क्रि. 1गर्जिनु roar Cross Ref. ङारजेगीन (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.) 2गाली गर्नु scold (sem. domains: 4.4.2.2 - खतरा.)

चीरी चीरी [ᴴtsiri ᴴtsiri] अ.मू. चल्‍लाको आवाज sound made by chicks (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

झ्‍येकेक [ᶫtsᶨekek] ना. निश्चित समयको अन्तरालमा चराले गर्ने चिरबिर bird cries (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

बाङा बाङा [ᶫbaŋa baŋa] अ.मू. बाँ बाँ sound made by cows (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

बे बे [ᶫbe be] अ.मू. बाछोको आवाज sound made by calf (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

बेलेलेक [ᶫbelelek] अ.मू. बाख्राको आवाज sound made by goat (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)

राङ राङ [ᶫraŋ ᶫraŋ] अ.मू. झिँगा वा माउरीको आवाज sound made by a bee (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)