Search results for "पेशाहरू"

आम्‍जी [am‍dzi] (var. of CM: ईम्‍ज्‍यी) ना. वैद्य Ayurvedic doctor (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू, 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका.)

क्षो़ ढोक्‍कीन [ᴴtsʲʰø ᶫʈok‍kin] क्रि.प. 1लामा पढ्नु do lama study (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2अध्ययन गर्नु study (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)

क्षो़वा [ᴴtsʲʰøwa] ना. 1पुजापाठ गर्ने लामा main Lama performing puja (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2धर्म गुरू (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)

खु खुक्‍कीन [ᴴkʰu ᴴkʰuk‍kin] (var. of GH: खु खेरकीन‌) क्रि.प. भारी बोक्नु lift weight, carry load (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

घोरे [ᶫkore] ना. पाले watchman (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

ॱङीटी₁ [ᴴŋiʈi] ना. झोपाको नाक तान्‍ने person who pulls rope tie on Jopa's nose while ploughing (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

चीवा [ᴴtsiwa] ना. लेखापाल accountant (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

छोङबा [ᴴtsʰoŋba] (var. of SH: छोङबु) ना. व्यापारी trader, merchant, businessman, tradesman (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

जोच्‍ची [dzot‍tsi] ना. चौँरीको गोठालो yak shepherd (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

झीउ [ᶫtsiu] ना. गोठालो (आदरार्थी शब्द ??) cowherd, herdsman, shepherd Cross Ref. शीउ (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

डाक्‍टा [ᶫɖak‍ʈa] ना. 1डाक्टर, चिकित्सक physician, doctor (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू, 2.5.7.1 - चिकित्‍सक, परिचारिका.) 2डढेको (sem. domains: 5.2 - खाना.)

डाक्‍टानी [ᶫɖak‍ʈani] ना. नर्स nurse (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

थोङगी [ᴴtʰoŋgi] (var. of SH: थोङगेप) ना. 1हली ploughman, person who ploughs land for cultivation (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2हली (sem. domains: 6.2.7 - किसानहरू.)

दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

माम्‍मा [ᶫmam‍ma] ना. दायी आमा daycare centre carer (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

लेगा [ᶫlega] (var. of SH: लेकु) ना. काम work Cross Ref. क्षाक्‍ले (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू, 6 - काम र पेशा.)

लेदाङ [ᶫledaŋ] (var. of SH: लेताङ) ना. सीप skill (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

शामा तेक्‍कीन [ᶫsama ᴴtek‍kin] क्रि.प. खाना दिनु offer food (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)