Search results for "सिङ्‌गार पटार, गहना"

आलुङ [aluŋ] ना. 1कानको भाला earring (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.) 2फलामको अङ्कुसे iron hook (sem. domains: 6.7.6 - समात्‍ने वा पक्रने यन्‍त्र.)

क्षो शाक्‍कीन [ᴴtsʲʰo ᶫsak‍kin] (imp: क्षो़ शोर) क्रि.प. सिँगार्नु decorate, adorn, embellish, beautify (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

ग्‍येन्‍जा ताक्‍कीन [ᶫgʲen‍dza ᴴtak‍kin] (imp: ग्‍येन्‍ज्‍या तोक) क्रि.प. गहना लगाउनु wear ornament (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

ङयाक्‍ता [ᶫnᶨak‍ta] ना. सिक्री chain (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना, 5.4.1 - गहना.)

छो़दी झ्‍यीगीन [ᴴtsʰødi ᶫtsᶨigin] (past: छो़दी झ्‍येजुङ) क्रि.प. नक्‍कल पर्नु wear makeup ex.भोमा नी़येदे च्‍यीमे छो़दी झ्‍यीघो़लालाक। जवानीमा अलि नक्‍कल पर्नु पर्छ। (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

‍जेवा [‍dzewa] वि. राम्रो good, fine, lovely, beautiful, handsome, pretty (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

जेवा शोगीन₁ [dzewa ᶫsogin] (3sg pres: जेवा शी़क) क्रि.प. राम्रो बनाउनु decorate (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

जेवा शोगीन₂ [dzewa ᶫsogin] क्रि.प. सिँगार गर्नु put makeup on (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

झ्‍युरू [ᶫtsᶨuru] (var. of CN: झ्‍युरु) ना. मुगा coral, type of insect living in warm seas, type of red mineral found in the sea (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)

दीप [ᶫdip] ना. चुरा bangle, bracelet (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना, 5.4.1 - गहना.)

शाप्‍टु ताङगीन [ᶫsap‍ʈu ᴴtaŋgin] (imp: शाप्‍टु तोङ) क्रि.प. 1सिँगारिनु be decorated, be dressed up (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.) 2खानाको लागि झगडा गर्नु fight for food 3सजाउनु decorate, adorn, beautify, grace, garnish, dress, embellish (sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)

सो़ शाक्‍कीन [ᴴsø ᶫsak‍kin] (var. of CN: क्षो शाप्‍कीन )(imp: सो़ शोर) क्रि.प. सिँगारिनु be decorated, be dressed up ex.तीजीला टुवाक्‍याक सो़ शात्‍ती तेमु तीक। तीजीमा बच्‍चाहरू सिँगारेर रमिता हेरिरहेछ। (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.)