Search results for "मूल, कुवा"

ईनार [inar] ना. इनार well, cistern (sem. domains: 1.3.1.4 - मूल, कुवा.)

क्षुक्‍कु [ᴴtsʲʰuk‍ku] (var. of CN: क्षुप्‍कु) ना. 1मोही पकाएर डल्लो निस्केर आउँदा त्यो डल्लो निचोर्दा निस्किने पानी liquid made from curd (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.) 2प्राकृतिक तातो पानी natural hotspring (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण, 1.3.1.4 - मूल, कुवा.) 3तातो पानी hot water (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)

ठुम्ज्‍यु [ᴴʈʰumdzʲu] ना. इनार well, deep cistern (sem. domains: 1.3.1.4 - मूल, कुवा.)