Search results for "भाषा"

ईन्‍जी [in‍dzi] ना. 1अङ्ग्रेजी English (sem. domains: 3.5.3 - भाषा.) 2इन्च inch, one-twelfth of a foot (sem. domains: 8.2.2 - लामो.)

केक [ᴴkek] ना. स्वर, आवाज, भाषा sound, voice, tone, language (sem. domains: 3.5.1.1 - स्‍वर, 9.4.2 - कर्तामा आधारित भावहरू, 2.3.2.2 - आवाज, 3.5.3 - भाषा.)