Search results for "जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू"

ईबी च्‍याक च्‍याक [ibi ᴴtsʲak ᴴtsʲak] (var. of CN: ईरी च्‍याक च्‍याक) ना. फट्याङ्ग्रो grasshopper (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

खु कागीन [ᴴkʰu ᴴkagin] (imp: खु को) क्रि.प. बारी बोकाउनु load (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

ॱङोगीन [ᴴŋogin] क्रि. 1भुट्नु fry (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 2जोत्नु yoke, plough, till, plow, till, plow (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 8.3.2.5 - हलोको रेखा, सीता.)

ढोङ क्‍यागीन [ᶫʈoŋ ᴴkʲagin] (imp: ढोङ क्‍यो) क्रि.प. सार्नु remove from one place to another, copy ex.पीगा ढोक्‍पाक्‍याक ढोङ क्‍यालालाक। खेत रोप्‍ने बेला ढोक्‍पाहरू ठाउँ सर्छन। (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)