Search results for "ढोका"

ईलीक [ilik] ना. 1ढोकाको कुनाको अड्याउने भाग door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2तानको माथि हुने डन्‍डी upper part of the loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

काप्‍चाक [ᴴkap‍tsak] ना. कब्जा hinge, piece of metal, etc on which a lid, or door turns or swings as it opens and closes (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

केगु [ᴴkegu] ना. ढोका (आदरार्थी शब्द) door (honorific term) Cross Ref. घो (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

क्षीगो₁ [ᴴtsʲʰigo] ना. बहिरी ढोका (आदरार्थी शब्द ??) outer door (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घीलुक [ᶫkiluk] ना. 1ताल्चा लगाउने ठाउँ door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2फापर कुट्ने औजार agricultural tool (sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)

घो [ᶫko] ना. ढोका gate, door, entrance Cross Ref. केगु (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज, 6.5.2.4 - ढोका.)

घो क्षीगो [ᶫko ᴴtsʲʰigo] ना. बाहिरको मुख्य ढोका gate, main entrance (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घो भाक्‍कु [ᶫko ᶫpak‍ku] ना. तलाको मुख्य ढोका main gate (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घोजा [ᶫkodza] (var. of SH: घोल्‍जा) ना. 1यात्रामा बास बस्‍ने ठाउँ hut ex.याबुने ॱङारोक मोटाला डोना बीनीरू घोजा खेगुलाक। काठमाडौंबाट बिहान गाडीमा हिँड्या भने बेनीमा बस पर्छ। (sem. domains: 7.2.4.1 - जमिन भएर यात्रा गर्नु.) 2चाबी key (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घोदीन [ᶫkodin] ना. ढोकाको तल्लो भाग lower part of the door (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

घोयु [ᶫkoju] ना. ढोकाको पर्दा curtain used to cover a doorway (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

ॱनाम्‍यी [ᴴnam‍ji] ना. ढोकाको माथिल्लो भागमा हुने काठ lintel (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

फीगो [ᴴpʰigo] ना. गेट gate Cross Ref. फीयोक, Cross Ref. क्षीगो (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5.2.4 - ढोका.)

राप्‍‍यी [ᶫrap‍‍ji] ना. ढोका वा झ्यालको माथि राख्ने काठको एउटा संरचना lintel (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

शीलुक [ᶫsiluk] ना. चाबीको सट्टा हाल्ने सानो काठ small piece of wood used instead of a lock on the door (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)