Search results for "लुगा बुन्‍नु"

ईलीक [ilik] ना. 1ढोकाको कुनाको अड्याउने भाग door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2तानको माथि हुने डन्‍डी upper part of the loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

काङडो [ᴴkaŋɖo] ना. तानमा खुट्टा राख्ने ठाउँ peddle on a weaving loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

कुप्‍ताः [ᴴkup‍taː] ना. तानमा बस्‍ने ठाउँ weaving loom seat or bench (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

चेक्‍काक [ᴴtsek‍kak] ना. तानमा लुगा अड्याउने सानो डण्डी small rod in a loom, shuttle (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

च्‍याक्‍तुङ [ᴴtsʲak‍tuŋ] ना. 1गल lever, strong bar of iron or wood for raising something heavy (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.) 2तान कस्‍ने लामो फलामको डण्डी lever used in loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

ढीङयी [ᶫʈiŋji] ना. तानमा धागो बेरिएर राख्ने काठ shuttle (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

ताक्‍मा [ᴴtak‍ma] ना. 1तानमा लुगा कस्‍न हान्‍ने भाग part of the loom that is used for to tighten the cloth (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.) 2तक्मा medal, badge (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)

थाः थाक्‍कीन [ᴴtʰaː ᴴtʰak‍kin] (imp: था थोक) क्रि.प. गलैँचा बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

थाक्‍मा [ᴴtʰak‍ma] (var. of SH: थाक्‍मु) ना. 1तान बुन्‍ने मान्छे (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.) 2चुरोट cheroot, cigar, cigarette (sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)

पाङयी [ᴴpaŋji] ना. तानमा अगाडिको लुगा बेरिएर राख्ने काठ shuttle (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)