Search results for "हठी"

उजु [udzu] ना. 1जिद stubborn (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.) 2सङ्कल्प determination (sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प.)

उजु सा [udzu ᴴsa] वि. हठी stubborn (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)

ग्‍योङा [ᶫgʲoŋa] (var. of SH: ग्‍योङ) वि. 1चाम्रो tough, dry and hard (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.) 2लामो long, extensive (sem. domains: 8.2.2 - लामो.) 3कठोर, सारो hard, harsh, cruel, merciless, hard (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

चाक्‍राङ घो़दा [ᴴtsak‍raŋ ᶫkøda] वि. किच किचे mean ex.घीङग्‍यी चाक्‍राङ घो़दा च्‍यीक ले घी झ्‍यीना माझ्‍युवा च्‍यीका ॱनीक। कस्‍तो किच किचे रहेछ जे गारे नि भएन भन्‍छ। (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)

च्‍यो़बा छा [ᴴtsʲøba ᴴtsʰa] (var. of CH: च्‍योलाम छा) वि. रिसाहा wrathful, infuriated, prone to anger (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)

ताङदोक [ᴴtaŋdok] ना. घमन्डी pride ex.ताङदोक स्‍येदु ग्‍युक्‍वाले झ्‍यी थुक्‍ये मेत्‍ताला। भन्‍ने मात्र हो गर्न साक्‍ने चाहिँ हाईन। (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)