Search results for "खेती, बाली जम्‍मा गर्नु"

उप्‍कीन [up‍kin] क्रि. दोब्रिनु be folded over (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु, 6.1.2 - तरिका.)

चेमा [ᴴtsema] ना. बाली harvest, standing crops (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)

ढुप्‍‍कीन [ᶫʈup‍‍kin] क्रि. बटुल्नु collect, gather, bring together Cross Ref. ढुवा जेगीन (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)

ढो ढाक्‍कीन [ᶫʈo ᶫʈak‍kin] (imp: ढो ढोक) क्रि.प. बाला काटेर छुट्याउनु cut (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)

तो़न धुगीन [ᴴtøn ᶫtugin] (past: तोन धी़जुङ) (imp: तो़न धी़) क्रि.प. बाली भित्र्याउनु harvest (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)

थाक्‍या [ᴴtʰakʲa] (var. of SH: थाकोक) वि. 1अनावृष्टि draught (sem. domains: 1.1.3.8 - खडेरी.) 2बाँझो barren, uncultivated, fallow (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)

धी़टुक सोगीन [ᶫtyʈuk ᴴsogin] (imp: धी़टुक सो़) क्रि.प. वस्तु चराउनु graze livestock (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु.)