Search results for "आराम"

उप्‍पा लाङगीन [up‍pa ᶫlaŋgin] (3sg pres: लावालाक) (past: लाजुङ) (imp: उप्‍पा लोङ) क्रि.प. उभिनु stand up ex.उङ कुम्‍दी फेईघाङला मी क्‍याक उप्‍पा लारी गोवा ढेदालाक। राजा आउनु हुँदा सबै जना उभिएर टाउको कनाउँछ। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.1.1 - उभिनु.)

कीदा [ᴴkida] वि. रमाइलो, सुखी, आनन्द, आराम pleasant, happy, blissful, restful (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 3.4.1.2 - खुशी, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.4.1 - सफलता.)

थाङ सी़गीन [ᴴtʰaŋ ᴴsøgin] क्रि.प. थकाइ मार्नु rest (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम.)