Search results for "अनुकरणात्मक (शब्द"

एङया एङया [eŋja eŋja] अ.मू. बच्‍चा रोएको baby's cry (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

ओई [oi] वि.बो. 1 word used to express sudden recollection, emotion, wrath, surprise (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).) 2ओइ (sem. domains: 9.6.3.4 - सोझै संबोधनका चिन्हकहरू.)

ओ़हो़ओ़हो़ [øhøøhø] अ.मू. खोक्‍नु sound of a cough (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

काक काक [ᴴkak ᴴkak] अ.मू. पानी पिउने आवाज sound made while drinking water (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

कादाकोदी [ᴴkadakodi] अ.मू. सानोतिनो small, common ex.हीक्‍की ईबी नाङकी लेगा कादाकोदीक्‍या झ्‍यीदा। हाम्रो हजुर आमा घरको सानोतिनो कामहरू गर्नुहुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

काराकोरी [ᴴkarakori] वि. गोलो सा साना small and round (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

कीटीक कीटीक [ᴴkiʈik ᴴkiʈik] अ.मू. दाँतको आवाज sound of teeth biting (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

कीटीकीटी [ᴴkiʈikiʈi] अ.मू. हात धुनु wash one's hands (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

कीवु [ᴴkiwu] अ.मू. टाढाको मान्छे बोलाउने आवाज word to call someone at a distance (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

क्षालाक क्षालाक [ᴴtsʲʰalak ᴴtsʲʰalak] अ.मू. आधा भाँडो पानीको आवाज sound of water in a vessel not fully filled (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

क्षालाक्षीली [ᴴtsʲʰalatsʲʰili] अ.मू. जेपिटी jeopardy ex.शामा क्षालाक्षीली माङा शाना ना लाक। जेपिटी खाना धेरै खायो भने बिरामी हुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

क्षुथीङी [ᴴtsʲʰutʰiŋi] अ.मू. पसिना आउनु sweat ex.भाङ तारी होरी ॱमेन्‍नाक क्षुथीङी लाजुङ। दौडेर आएको पसिनाले निथ्रुक्‍क भयो। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

ख्‍याख्‍योई [ᴴkʲʰakʲʰoi] अ.मू. आँटेपाटे crooked (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घाघोङी [ᶫkaᶫkoŋi] अ.मू. डाल्‍लो डाल्‍लो unleveled (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घादाघोदी [ᶫkadaᶫkodi] अ.मू. साना तिनो काम small tasks ex.टुवा लो ॱङा ढुक ॱलेप्‍ना लेगा घादाघोदी झ्‍यीदा हुङालाक। बच्‍चा ५ ६ वर्ष पुग्‍यो भने सानातिनो कामहरू त गर्न सक्‍छ। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घुदुक घुदुक [ᶫkuduk ᶫkuduk] अ.मू. घोडा हिँडाइ sound of a horse's hooves (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घुदुरूक घुदुरूक [ᶫkuduruk ᶫkuduruk] अ.मू. केराउ चपाएका आवाज sound of chewing roasted peas (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घोलोङ घोलोङ [ᶫkoloŋ ᶫkoloŋ] अ.मू. खच्चरको घाँटीमा झुन्ड‍िने घण्‍टीको आवाज sound made by abell (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

घोवाक [ᶫkowak] अ.मू. भाँच्‍नु break, shatter, break into pieces, split, fold, bend (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

चाराचुरी [ᴴtsaratsuri] अ.मू. खद्राखुद्री small things (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

चीङ चीङ [ᴴtsiŋ ᴴtsiŋ] अ.मू. घोडाको घण्टीको आवाज sound of a bell worn a on horse's neck (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

चोलोलोक [ᴴtsololok] अ.मू. पिसाबको आवाज sound of urinating (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

छाथीङथीङ [ᴴtsʰatʰiŋtʰiŋ] अ.मू. पोल्‍नु inflame, burn, scorch, sear, singe (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

जीम्‍जीम [dzim‍dzim] अ.मू. पानी पर्नु rain (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

झाप्‍ताक [ᶫtsap‍tak] अ.मू. लाड्‌नु sound of falling down (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)