Search results for "संयोजक"

एन्‍ला [en‍la] संयो. आघाडि in front of (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)

घाङला [ᶫkaŋla] 1संयो. जब when (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.) 2ना. बेलामा at the time (sem. domains: 8.4.5.2.2 - उही समयमा.)

घी झ्‍येरी ॱनाना [ᶫki ᶫtsᶨeri ᴴnana] संयो. किनभने because (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)

ता [ᴴta] 1ना. घोडा horse Cross Ref. क्षीबा (sem. domains: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु.) 2संयो. अब (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.) 3निपा. (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 4निपा. (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

ताङ [ᴴtaŋ] 1ना. छत roof, shelter (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2संयो. and, as well as ex.पाङगाला झा ताङ फे श्‍यीम्‍जे हुङ। लेकमा चिया र सातु क्‍या मिठो हुन्‍छ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

धोराङा [ᶫtoraŋa] 1क्रि.वि. अझ पनि again, more (sem. domains: 8.4.6.4.2 - अझसम्‍म (नभएको).) 2संयो. त्‍यहिपनि (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)

माना [ᶫmana] संयो. बाहेक besides, except, without ex.घी़न्‍गा युक्‍यारू घेबु घेक्‍मुक माना मेधेदा। हिँउदमा गाउँमा बूढा बूढी बाहेक हुँदैन। (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)

याङ [ᶫjaŋ] क्रि.वि. फेरि again, in addition, further (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

-वाङ [-waŋ] प.स. वा or ex.झ्‍या थुङगुवाङ क्षु थुङगु ? चिया पिउनेकी पानी पिउने ? (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)

हीन्‍ना [ᶫhin‍na] संयो. 1पनि also, as well, as well as, too ex.भोमो हीन्‍ना भीजाला जो़न्‍दा दुक। केटी भए पनि केटाभन्‍दा धेरै कमाउछ। (sem. domains: 9.6.2.9 - घटी-घटाउ.) 2भए then ex.ग्‍यु घाः च्‍यीक हीन्‍ना घाने ही़रे ख्‍ये तेक्‍कोवा ॱनाला। राम्रो सामान भए कहाँ त्‍यस्‍तो सस्‍तोमा दिन्‍छ। (sem. domains: 9.2.5.1 - पदावली संयोजकहरू, 9.2.5 - संयोजक, 9.4.8 - क्रियाविशेषण उपवाक्यहरू.) 3वा or (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.)

ही़झ्‍येरी [ᶫhyᶫtsᶨeri] संयो. त्‍यसकारण therefore (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)