Search results for "पूर्ण"

ओजुखा [odzukʰa] वि. 1आत्मनिर्भर self-reliant (sem. domains: 4.1.6.4 - स्‍वतन्‍त्र मान्‍छे.) 2पूर्ण perfect (sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)

का ॱङयेन्‍दा [ᴴka ᴴnʲen‍da] वि. नाजुक, कच्‍चा weak, fragile, delicate, critical ex.स्‍येलीङ का ॱङयेन्‍दा दुक, लाम्‍जाङ क्षाक्‍‍तीडी़क। सिसा नाजुक छ फुटिहल्‍छ। (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.7.1 - नराम्रो, 8.3.7.3 - पूर्ण, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

जुक्‍वा [dzuk‍wa] वि. 1खतरा danger, risk, terror, doubt (sem. domains: 4.4.2.2 - खतरा.) 2परिपूर्ण quite full, brimful, entire, satisfied, content, fulfilled (sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)

झाप्‍ठुली [ᶫtsap‍ʈʰuli] (var. of SH: झाप्‍टोले) (var. of CN: झाप्‍ठोले )क्रि.वि. अधुरो incomplete, unfinished, imperfect, immature, half-done, half-completed (sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)