Search results for "मुख"

ओप्‍पो झ्‍यारकीन [op‍po ᶫtsᶨarkin] (imp: ओप्‍पो झ्‍योर) क्रि.प. म्वाइ खानु kiss (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)

खा [ᴴkʰa] ना. 1मुख mouth Cross Ref. श्‍याः (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.) 2धार blade, edge of a blade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 8.6.6 - धार.)

च्‍येमो [ᴴtsʲemo] ना. जिब्रो tongue (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)

डाम्‍जाक [ᶫɖam‍dzak] ना. झापड, चड्कन slap, cuff (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 2.1.1.4 - मुख.)

थी़ ग्‍याप्‍कीन [ᴴtʰy ᶫgʲap‍kin] (var. of SH: थी़या ग्‍याप्‍की) (imp: थी़या ग्‍योप) क्रि.प. थुक्नु spit, throw spittle, eject saliva (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)

थुङगीन [ᴴtʰuŋgin] (var. of CN: ॱमीथुङगीन) (past: थुजुङ) क्रि. 1पिउनु drink, smoke cigarette, tobacco, etc. (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.1.8.1 - एकैनासे, 5.2.2.7 - पिउनु, 5.2.2.9 - उपवास, नखानु, 2.1.1.4 - मुख.) 2खानु eat, embezzle, not to return another person's money or other articles (sem. domains: 7.2.1.4.1 - अनौठो, बेढङ्गको.)

श्‍याः [ᶫʃaː] ना. मुख (आदरार्थी शब्द) mouth (honorific term) Cross Ref. खा 1 (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)