Search results for "आज्ञा"

का [ᴴka] 1निपा. पो ex.खुङ ॱङयीउ आज्‍यु नो डाक्‍ये धेनेका घीङगी डावा दुक। तिनी दुईजना दजुभाई रहेछ त्‍येसैले पो कस्‍तो मिल्‍दो रहेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2ना. आदेश command, order (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.) 3ना. खेतमा पानी पठाउन र रोक्न बनाएको निकास small dam at a field's irrigation channel/water outlet (sem. domains: 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु.)