Search results for "चम्किलो"

का ॱङयेन्‍दा [ᴴka ᴴnʲen‍da] वि. नाजुक, कच्‍चा weak, fragile, delicate, critical ex.स्‍येलीङ का ॱङयेन्‍दा दुक, लाम्‍जाङ क्षाक्‍‍तीडी़क। सिसा नाजुक छ फुटिहल्‍छ। (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.7.1 - नराम्रो, 8.3.7.3 - पूर्ण, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

कात्‍ताङ [ᴴkat‍taŋ] ना. उज्यालो light, brightness (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)

ङीमी हो़क [ᶫŋimi ᶫhøk] ना. सूर्यको उज्यालो sun light (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते, 8.3.3 - चम्किलो.)

ङो कारा [ᶫŋo ᴴkara] वि. 1हँसिलो smiling Cross Ref. श्‍या कारा (sem. domains: 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर.) 2उज्ज्वल bright, radiant, brilliant, clean, unstained, white (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते, 8.3.3 - चम्किलो.)

ठाफेदा [ᴴʈʰapʰeda] ना. चम्किलो shining, sparking, bright, radiant, brilliant (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो.)

बारकीन [ᶫbarkin] क्रि. 1फुल फुल्नु blossom (sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.) 2बल्नु burn, catch fire, blaze (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते, 8.3.3 - चम्किलो.)

हो़क [ᶫhøk] (var. of GH: हो़) ना. चमक, प्रकाश glaze, flash, illumination, gleam, splendour, light, brightness (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 1.1.1 - सूर्य.)