Search results for "बलियो, काफर"

का ॱङयेन्‍दा [ᴴka ᴴnʲen‍da] वि. नाजुक, कच्‍चा weak, fragile, delicate, critical ex.स्‍येलीङ का ॱङयेन्‍दा दुक, लाम्‍जाङ क्षाक्‍‍तीडी़क। सिसा नाजुक छ फुटिहल्‍छ। (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.7.1 - नराम्रो, 8.3.7.3 - पूर्ण, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

काम्‍जाक [ᴴkam‍dzak] वि. 1शारीरिक रुपमा कमजोर, लुलो physically weak (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.) 2सुक्खा dry (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर.)

क्षाक्‍कीन [ᴴtsʲʰak‍kin] (imp: क्षोक) क्रि. 1टुट्नु, भाँचिनु, भाँच्नु be broken, break, shatter, break into pieces, split, bend (sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर, 7.9.1 - बिगार्नु, 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु.) 2बढार्नु sweep (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण, 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु.)

ग्‍योङा [ᶫgʲoŋa] (var. of SH: ग्‍योङ) वि. 1चाम्रो tough, dry and hard (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.) 2लामो long, extensive (sem. domains: 8.2.2 - लामो.) 3कठोर, सारो hard, harsh, cruel, merciless, hard (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

ॱङो़न्‍जाक [ᴴŋøn‍dzak] (var. of CN: ॱङो़न्‍दा ; ॱङोरी) ना. कालो कालो blueish (sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

बोला [ᶫbola] (var. of SH: बोलु) वि. कोमल, कमलो, मलिलो soft, delicate, tender, mild, gentle, lovely, attractive, charming, soft, mild, tender, gentle, meek, kind, generous, manured, fertile (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

ॱयो़गीन [ᴴjøgin] क्रि. बङ्ग्याउनु bend, curve (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

ॱराः [ᴴraː] वि. साह्रो hard, firm, harsh, difficult, solid (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

स्‍युक ‍क्षे [ᴴsʲuk ‍tsʲʰe] 1वि. बलियो strong, courageous, powerful, lasting, hard, stout (sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.) 2क्रि.वि. जोडले