Search results for "भवनका भागहरू"

काः [ᴴkaː] 1ना. खम्बा pillar, pole (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. बाक्लो thick, dense, ex.छोमा घीङगी काः च्‍यीक ले। खोले कस्‍तो बाक्‍लो हो। (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

क्षाखाङ [ᴴtsʲʰakʰaŋ] (var. of GH: क्षाप्‍काङ) (var. of CNN: धेजे ; क्षाप्‍काङ )ना. चर्पी, शौचालय toilet Cross Ref. क्षाप्‍साङ (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

खुङ

खुङ [ᴴkʰuŋ] (var. of SH: कुकुङ) ना. झ्याल window Cross Ref. शीक्‍का (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.5 - झ्‍याल.)

ग्‍याटे

ग्‍याटे [ᶫgʲaʈe] (var. of GH: टेवा) ना. काठको भर्‍याङ wooden ladder (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

घो [ᶫko] ना. ढोका gate, door, entrance Cross Ref. केगु (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज, 6.5.2.4 - ढोका.)

टेवा [ᴴʈewa] (var. of GH: टेवु) ना. काठको भर्‍याङ wooden ladder (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

डाम [ᶫɖam] 1ना. जग foundation, base, ground work, basis (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.6 - जग, 8.6.2.1 - पिँध, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.) 2ना. आधार stay, prop, support, base, foundation (sem. domains: 9.6.2.4 - आधार.) 3ना.यो. छेउ side, breadth, end, near, beside, by the side of (sem. domains: 8.5.1.2 - छेउ.)

ढेटेक

ढेटेक [ᶫʈeʈek] ना. ठूलो काठको भर्याङ flat wooden ladder (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

ताङ [ᴴtaŋ] 1ना. छत roof, shelter (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2संयो. and, as well as ex.पाङगाला झा ताङ फे श्‍यीम्‍जे हुङ। लेकमा चिया र सातु क्‍या मिठो हुन्‍छ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

थेबा [ᴴtʰeba] ना. माटोको भर्‍याङ steps made of mud or clay (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

धुङमा [ᶫtuŋma] ना. 1काठ wood, firewood (sem. domains: 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु.) 2खम्बा माथि तेर्सिएको काठ logs (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

ॱया‍कु [ᴴja‍ku] (var. of CN: ॱयाप्‍कु) ना. कौसी, बरन्डा balcony, verandah (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.7 - कोठा.)

शुरचाक [ᶫsurtsak] ना. 1घरको छानाको चार कुनाको झण्डा गाड्ने ठाउँ place on the 4 corners of a roof to erect flags 2घरको चार कुनामा लगाउने रातो रङ red paint on the 4 corners of a house (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)

शोक्‍‍यु [ᶫsokʲu] ना. बनावट structure, building, construction, shape, make-up, show, display, affectation (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)