Search results for "छत, छाना"

काः [ᴴkaː] 1ना. खम्बा pillar, pole (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. बाक्लो thick, dense, ex.छोमा घीङगी काः च्‍यीक ले। खोले कस्‍तो बाक्‍लो हो। (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

काप्‍तेन [ᴴkap‍ten] ना. खम्बाको तला राख्ने सानो ढुङ्‌गाको टुक्रा small piece of stone placed under the bottom of a pillar (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

काप्‍यु [ᴴkap‍ju] ना. खम्बा माथि राख्ने काठ piece of wood placed on a pillar (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ग्‍युक्‍तोङ [ᶫgʲuk‍toŋ] ना. धुरी strong horizontal main beam at the highest point of a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ङयाक्‍या [ᶫnᶨakʲa] ना. छानाको माथि दाउरा राख्न बनाएको पर्खाल store of firewood (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ढादुङ [ᶫʈaduŋ] ना. छाना बिछ्याउना लस्कर राख्ने काठ timber used to help construct a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ढुलु [ᶫʈulu] ना. 1धागोको डल्लो thread roll (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.) 2छाउने वस्तु (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ताङ [ᴴtaŋ] 1ना. छत roof, shelter (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2संयो. and, as well as ex.पाङगाला झा ताङ फे श्‍यीम्‍जे हुङ। लेकमा चिया र सातु क्‍या मिठो हुन्‍छ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)

थोक [ᴴtʰok] ना. 1जुत्ताको माथि (sem. domains: 5.3.6 - लुगाको भागहरू.) 2छाना sloping roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

धुङगु [ᶫtuŋgu] ना. मुख्य काठ खम्बा माथि राख्ने centre beam (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

नाक्‍री [ᶫnak‍ri] 1ना. छातमा राखिएको दाउराको चाङ stack of firewood on a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. काले black-skinned (sem. domains: 9.7.1.6 - बोलाउने नाम.)

नीक्‍री [ᶫnik‍ri] ना. छतमा राखेको दाउराको चाङ stack of firewood on a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

पुक्‍पु [ᴴpuk‍pu] ना. कुना corner (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

ल्‍हाजु

ल्‍हाजु [ɬadzu] ना. छतमा बनाएको सानो छोर्तेन small stupa on the roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)