Search results for "बाक्‍लो"

काः [ᴴkaː] 1ना. खम्बा pillar, pole (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. बाक्लो thick, dense, ex.छोमा घीङगी काः च्‍यीक ले। खोले कस्‍तो बाक्‍लो हो। (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

ग्‍याक्‍वा [ᶫgʲak‍wa] वि. 1मोटो fat (sem. domains: 2.5 - निरोगी, 8.2.3.2 - मोटो.) 2बलियो strong (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

थुबा [ᴴtʰuba] (var. of SH: थुबु) वि. बाक्लो thick, frozen, deep, dense, coarse (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)

बोबा [ᶫboba] (var. of SH: बोबु) वि. मोटो fat, plump, corpulent, obese, stout, fleshy, thick, coarse (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)