Search results for "पिँध"

काःजा [ᴴkaːdza] ना. फेद root, bottom (sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध.)

डाम [ᶫɖam] 1ना. जग foundation, base, ground work, basis (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.6 - जग, 8.6.2.1 - पिँध, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.) 2ना. आधार stay, prop, support, base, foundation (sem. domains: 9.6.2.4 - आधार.) 3ना.यो. छेउ side, breadth, end, near, beside, by the side of (sem. domains: 8.5.1.2 - छेउ.)

थी [ᴴtʰi] (var. of SH: थील) ना. पिँध bottom, base (sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल, 8.6.2.1 - पिँध.)