Search results for "बाँध्‍नु"

काउ [ᴴkau] (var. of SH: कारू) 1ना. पटुका cloth tied round the waist (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2वि. गोरो, सेतो light-skinned, white (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.3.3.1 - सेतो, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)

की‍क्‍कीन [ᴴkik‍kin] क्रि. बाँध्नु tie, tie up, bind, fasten, gird, confine to imprison, bind (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)

घामोमा [ᶫkamoma] 1वि. सही true, real, right, correct, acceptance (sem. domains: 3.5.1.3 - सत्य.) 2क्रि.वि. राम्ररी rightly (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)

डुबा ग्‍याप्‍कीन [ᶫɖuba ᶫgʲap‍kin] (imp: डुबा ग्‍योप) क्रि.प. गाँठो पार्नु tie a knot (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)

धाम्‍गीन [ᶫtam‍gin] (imp: धोम) क्रि. 1बाँध्नु tie, tie up, bind, fasten, gird (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2कस्नु fasten, clasp (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)

धोम [ᶫtom] 1ना. भालु bear (sem. domains: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू.) 2क्रि. जोड addition, union, total (sem. domains: 8.1.2.1 - गणित.) 3क्रि. बाँध tie (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)