Search results for "सेतो"

काउ [ᴴkau] (var. of SH: कारू) 1ना. पटुका cloth tied round the waist (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2वि. गोरो, सेतो light-skinned, white (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.3.3.1 - सेतो, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)

चाक काउ [ᴴtsak ᴴkau] ना. सेतो रङ white (sem. domains: 8.3.3.3.1 - सेतो.)