Search results for "पिउनु"

काक काक [ᴴkak ᴴkak] अ.मू. पानी पिउने आवाज sound made while drinking water (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

कुदुरू कुदुरू [ᴴkuduru ᴴkuduru] अ.मू. केराउ खादा हुने आवाज sound of chewing roasted peas (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

क्षाङ थुङगीन [ᴴtsʲʰaŋ ᴴtʰuŋgin] क्रि.प. जाँड पिउनु drink wine (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

घाक घाक [ᶫkak ᶫkak] अ.मू. घुटघुट sound of drinking (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

घाक्‍ता [ᶫkak‍ta] ना. जग वा कुनै पानी राख्ने भाँडाबाट कलकल पानी खाने काम drinking water from a jug (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

घाक्‍ता ग्‍याप्‍कीन [ᶫkak‍ta ᶫgʲap‍kin] (imp: घाक्‍ता ग्‍योप) क्रि.प. पानी पिउनु drink from a jug Cross Ref. घाक्‍ता रोगीन (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

चुरा थुङगीन [ᴴtsura ᴴtʰuŋgin] क्रि.प. चुरोट तान्नु smoke (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

छादी [ᴴtsʰadi] (var. of SH: छादो़ ; छान्‍दीमा) वि. तातो hot, warm, heat (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.2.7 - पिउनु, 8.3.4 - गर्मी.)

झ्‍या थुङगीन [ᶫtsᶨa ᴴtʰuŋgin] क्रि.प. चिया पिउनु drink tea Cross Ref. सोझ्‍या श्‍येगीन (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

झ्‍या सी़मा [ᶫtsᶨa ᴴsyma] ना. घिउ भएको नुन चिया Tibetan tea with butter (ghee) and salt (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

थुङगीन [ᴴtʰuŋgin] (var. of CN: ॱमीथुङगीन) (past: थुजुङ) क्रि. 1पिउनु drink, smoke cigarette, tobacco, etc. (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.1.8.1 - एकैनासे, 5.2.2.7 - पिउनु, 5.2.2.9 - उपवास, नखानु, 2.1.1.4 - मुख.) 2खानु eat, embezzle, not to return another person's money or other articles (sem. domains: 7.2.1.4.1 - अनौठो, बेढङ्गको.)

ॱलुक्‍कीन [ᴴluk‍kin] क्रि. 1हाल्नु put in, put on, thrust, mix, pour in, admit, throw in ex.क्षु ॱलुक्‍कीन। पानी हाल्‍नु। (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.) 2पगाल्नु melt, dissolve, cause to feel compassion, soften (of the emotions) ex.ङी सोप्‍तु ॱलुक्‍ती मोला मोला आम्‍जोक्‍ला ताक्‍ये च्‍यीक शो़वाले। मेरो औंठी पगालेर उसलाई काम लगाउन एउटा बनाएको नि। (sem. domains: 6.6.2.2 - खार्नु, गलाउनु.)

ॱलो़म्‍बा [ᴴløm‍ba] (var. of SH: ॱलो़बु) ना. चिसो cold, wet, damp (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)

ॱहुप [ᴴhup] ना. 1प्याला sip, cup, drinking container, goblet (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.) 2सर्को puff (of tobacco), act of swinging (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.)