Search results for "इन्‍द्रजाल, टुना"

काकु झ्‍यीगीन [ᴴkaku ᶫtsᶨigin] (past: काकु झ्‍येजुङ) क्रि.प. मन्त्रतन्त्र गर्नु spell (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)

ॱङाः ग्‍याप्‍कीन [ᴴŋaː ᶫgʲap‍kin] (imp: ॱङाक्‍वा ग्‍योप) क्रि.प. मन्त्रतन्त्र गर्नु spell (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)

झ्‍यीलाप [ᶫtsᶨilap] ना. प्रसाद food offered to an idol (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)

ठी़ [ᴴʈʰy] ना. प्रसाद holy water (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)

धुरची [ᶫturtsi] ना. प्रसाद holy water (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)