Search results for "रोक्‍नु, अन्‍त्‍य"

काक्‍कीन [ᴴkak‍kin] (imp: कोक) क्रि. रोक्नु, छेक्नु stop, prevent, obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

कोक [ᴴkok] 1ना. भाका tune (singing), tone (reading) (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2क्रि. उखाल vomiting (sem. domains: 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.) 3क्रि. रोक prohibition, restriction, interdict (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.)