Search results for "रोक्‍नु"

काक्‍कीन [ᴴkak‍kin] (imp: कोक) क्रि. रोक्नु, छेक्नु stop, prevent, obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

ङेन [ᶫŋen] ना. 1बाधा obstacle, obstruction, affliction, block, restraint, trouble (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.) 2अरूलाई नकारात्मक असार पर्ने काम (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)

ङो ॱलोक्‍कीन [ᶫŋo ᴴlok‍kin] क्रि.प. इन्कार गर्नु refuse, disagree (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)