Search results for "बन्‍द गर्नु"

काक्‍कीन [ᴴkak‍kin] (imp: कोक) क्रि. रोक्नु, छेक्नु stop, prevent, obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

खाली ग्‍याप्‍कीन [ᴴkʰali ᶫgʲap‍kin] (imp: खाली ग्‍योप) क्रि.प. बिर्को लगाउनु cover with a lid (sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

चीक्‍पा [ᴴtsik‍pa] (var. of SH: चीक्‍पु) ना. पर्खाल wall (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

चुम [ᴴtsum] ना. आँखा वा मुख बन्द गर्ने काम act of closing one's eyes or mouth (sem. domains: 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)

बार [ᶫbar] ना. 1बार, पर्खाल bar, hedge, fence, enclosure, barrier
, wall
(sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)
2चरन field where cattle graze, meadow, pasture (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)