Search results for "काम"

कागीन [ᴴkagin] (imp: को) क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. काला जेगीन (sem. domains: 6.1 - काम.)

क्षाक्‍ले [ᴴtsʲʰak‍le] ना. काम (आदरार्थी शब्द) work (honorific term) Cross Ref. लेगा (sem. domains: 6.1 - काम.)

क्षी़री [ᴴtsʲʰyri] 1क्रि.वि. बाङ्गिएर bending (sem. domains: 3.4.2.1.7 - धक्‍का.) 2क्रि. पानी भरेर fill with water (sem. domains: 6.1 - काम.)

स्‍याम्‍गीन [ᴴʃam‍gin] (imp: स्‍योम) क्रि. बनाउनु (आदरार्थी शब्द) make (honorific term) Cross Ref. शोगीन (sem. domains: 6.1 - काम.)