Search results for "हिँड्‌नु"

काङदाङ [ᴴkaŋdaŋ] (var. of GH: काङदुङ) क्रि.वि. हिँडेर, पैदल by walking, on foot, walking on foot (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

काजी [ᴴkadzi] ना. पाइलाको छाप foot print (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

काजु [ᴴkadzu] ना. 1बेलुका बाल्ने सातुको धुप (sem. domains: 4.9.5.3 - आराधना गर्नु.) 2पाइलाको छाप (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 3धारा water-tap (sem. domains: 6.5.4 - भौतिक संरचना.)

कोरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkora ᶫgʲap‍kin] (imp: कोरा ग्‍योप) क्रि.प. परिक्रमा गर्नु, चक्‍कर लगाउनु, घुम्नु revolve, spin (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

क्‍याप्‍सीरी [ᴴkʲap‍siri] क्रि.वि. सुटुक्‍क stealthily ex.झ्‍या थुङग्‍यागुला ता क्‍याप्‍सीरी सोदुक। चिया पिउञ्‍जेलमा घोडा सुटुक्‍क गएछ। (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

क्षोम्‍गीन [ᴴtsʲʰom‍gin] क्रि.प. तयारी भएर जानु leave (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

ग्‍युक्‍कीन [ᶫgʲuk‍kin] क्रि. 1चल्नु move, waver (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु.) 2हिँड्नु go, walk, travel on foot, move (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 3sell

घुई घुई [ᶫkui ᶫkui] (var. of SH: घुगी घुगी ) क्रि.वि. पर्खिँदै waiting (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

घोबा [ᶫkoba] (var. of SH: घोबु ; घोम्‍बा) ना. पाइला foot (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

घोबा ग्‍याप्‍कीन [ᶫkoba ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. हिँड्नु walk (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

घोम्‍जु [ᶫkom‍dzu] ना. पाइला step (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

डारी डुगीन [ᶫɖari ᶫɖugin] (past: डारी लाजुङ) (imp: डारी सुङ) क्रि.प. पछि लाग्नु follow (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

डुगीन [ᶫɖogin], [ᶫɖugin] डोगीन) (3sg pres: डी़क) (past: लाजुङ) (imp: सुङ) क्रि. जानु go, leave Cross Ref. फेप्‍कीन 2 (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु, 5.2 - खाना, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7 - शारीरिक कार्यहरू.)

तीक्‍तीक [ᴴtik‍tik] 1वि. मोटो सानो (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2क्रि.वि. सतर्क alert, careful, cautious, brisk, wakeful, vigilant ex.मीयुला तीक्‍तीक झ्‍येरी ग्‍युक। आरूको ठाउँमा सतर्क भएर हिँड। (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 3वि. ठीक समय right time (sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)

धास्‍युरी [ᶫtasʲuri] क्रि.वि. सुस्तरी, सुस्त sluggishly, slowly ex.लेगा छाटाक माज्‍यीदा धास्‍युरी पी धाक्‍जे झ्‍यी। काम हतार नगरीकन बिस्‍तरै राम्रोसंग गर। (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

धीक्‍टा [ᶫtik‍ʈa] ना. दौडँदा आउने आवाज sound of someone running (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

फेप्‍कीन [ᴴpʰep‍kin] क्रि. 1अस्ताउनु set, disappear, die (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.) 2जानु (आदरार्थी शब्द) go (honorific term) Cross Ref. डुगीन (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

फेप्‍ताङ [ᴴpʰep‍taŋ] ना. हिँडाइ (आदरार्थी शब्द) walking (honorific term) Cross Ref. डोदाङ (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

भाङ ताङगीन [ᶫpaŋ ᴴtaŋgin] (past: भाङ ताजुङ) (imp: भाङ तोङ) क्रि.प. दौडनु run, go fast, take to heels (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 4.2.6.1 - खेल, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)

सारी डुगीन [ᴴsari ᶫɖugin] (past: सारी लाजुङ) (imp: सारी सुङ) क्रि.प. खुसुक्‍क जानु leave without informing (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)

सु थोक्‍कीन [ᴴsu ᴴtʰok‍kin] (var. of GH: छो थोरकीन) (var. of CN: छु थोरकीन )क्रि.प. भौँतारिनु walk hither and thither in confusion, to walk here and there aimlessly (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)